Księgi Rachunkowe

Prowadzimy księgi rachunkowe spółek prawa handlowego, fundacji, stowarzyszeń, organizacji pracodawców, izb gospodarczych, przedstawicielstw podmiotów zagranicznych, organizacji pożytku publicznego zgodnie z ustawą o rachunkowości i szczegółowymi rozporządzeniami, MSSF, sporządzamy deklaracje podatkowe i czuwamy nad terminowym rozliczaniem Klientów z urzędem skarbowym.


Oferujemy pełen zakres usług księgowych, w skład których wchodzą:

 • Opracowywanie i wdrażanie zasad rachunkowości, w tym zakładowego planu kont;
 • Bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych na podstawie dokumentów źródłowych zgodnie z zasadami rachunkowości, przepisami prawa podatkowego oraz zasadami (polityką) rachunkowości jednostki;
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych;
 • Prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT (rejestr sprzedaży VAT, rejestr zakupu VAT, rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych – wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu usług);
 • Nadzór nad formalną i rachunkową prawidłowością dowodów księgowych;
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych;
 • Dokonywanie wyceny aktywów i pasywów;
 • Ustalanie wyniku finansowego;
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych;
 • Sporządzanie bilansów i rachunku wyników w trakcie roku dla wewnętrznych potrzeb jednostki lub np. banku;
 • Przygotowywanie niezbędnych zestawień pomocniczych w zarządzaniu jednostką dla Właścicieli, Zarządu, Rady Nadzorczej, itp.;
 • Sporządzanie rocznego zeznania podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych;
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS;
 • Reprezentowanie Klientów przed Urzędem Skarbowym oraz ZUS;
 • Przygotowywanie informacji o zobowiązaniach podatkowych oraz ZUS;
 • Współpraca z audytorem Spółki oraz z Urzędami Skarbowymi;
 • Możliwość odbioru dokumentów z siedziby klienta .
Powrót

Zadzwoń teraz

+48 22 673 02 91
© 2014 Biuro rachunkowe AKONTO.
Wszelkie prawa zastrzeżone.