Badanie sprawozdań finansowych

Badanie sprawozdań finansowych przeprowadzamy zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rewizji finansowej w oparciu o wiedzę i doświadczenie z badania wielu firm o różnym profilu działalności w oparciu o najwyższą jakość świadczonych usług. Badanie przeprowadzane jest przy rozpatrzeniu całościowej sytuacji jednostki, która obarczona jest różnymi czynnikami ryzyka, aby potwierdzić rzetelność, obiektywność i przejrzystość zarówno jednostki jak i sprawozdania finansowego. Taka metodologia badania przekłada skomplikowane i złożone informacje finansowe w formę umożliwiającą podejmowanie decyzji gospodarczych. Pozwala też zaplanować w sposób prawidłowy procedury badania i wykorzystać efektywnie czas przeznaczony na badanie.

Posiadamy wdrożony, efektywny system kontroli jakości świadczonych usług zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej, co pozwala na świadczenie usług wysokiej jakości, stosowanie standardów zawodowych, prawidłową komunikację wewnątrz zespołu i komunikację zewnętrzną z klientami. Nasze podejście i stosowane oprogramowanie usprawni pracę z jednostką i jej pracownikami, pozwoli na przekazywanie naszej wiedzy i doświadczenia w celu poprawy działalności klienta w jego konkretnej, specyficznej sytuacji na rynku finansowym i gospodarczym. Jest to wartość dodana, jaką otrzymują nasi klienci.


W ramach usług audytorskich oferujemy:

  • Badanie sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości, MSR/MSSF i wymogami obowiązującymi emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego;
  • Przegląd śródrocznych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości, MSSF i wymogami obowiązującymi emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego;
  • Badanie i przegląd skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z MSR/MSSF;
  • Przeglądy due dilligence;
  • Badanie środków unijnych;
  • Przekształcanie sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości na MSR / MSSF;
  • Badanie informacji finansowych i danych porównywalnych dla potrzeb prospektów emisyjnych;
  • Przegląd prognoz finansowych.
Powrót

Zadzwoń teraz

+48 22 673 02 91
© 2014 Biuro rachunkowe AKONTO.
Wszelkie prawa zastrzeżone.