Audyt środków unijnych

Przeprowadzamy audyt środków unijnych projektów współfinansowanych z funduszy unijnych i Banku Światowego. Konieczność certyfikowania przez biegłego rewidenta wydatków poniesionych na realizację projektów, systemów księgowych i kontroli wewnętrznej jak również dokumentacji rozliczeniowej powoduje przeprowadzenie audytów zgodnie z wymaganiami poszczególnych programów unijnych. Posiadamy odpowiednie doświadczenie oraz wiedzę do przeprowadzania takich badań w zakresie wszystkich programów operacyjnych i programów ramowych.


Audyt unijny ma na celu:

  • Sprawdzenie czy poniesione wydatki są zgodne z wytycznymi Instytucji Zarządzających oraz wytycznymi Komisji Europejskiej wydanymi dla konkretnych Programów;
  • Ocenę prawidłowości i efektywności systemu zarządzania danym projektem i jego kontrolą,
  • Ocenę prawidłowości ujęcia poniesionych i rozliczonych wydatków kwalifikowanych za wykonane usługi, zakupione towary i środki trwałe, koszty wynagrodzeń i inne wydatki na podstawie analizy ryzyka;
  • Sprawdzenie poprawności stosowanych procedur w ramach dokonywanych zamówień towarów i usług oraz poprawności zawartych umów;
  • Sprawdzenie działania systemów kontroli wewnętrznej związanych m.in. z procedurami zamówień publicznych, akceptacji wydatków;
  • Potwierdzenie prawidłowości sprawozdawczości i monitorowania projektu;
  • Stwierdzenie, czy błędy i nieprawidłowości w wykorzystaniu środków unijnych są wykrywane i korygowane w odpowiednim czasie.
Powrót

Zadzwoń teraz

+48 22 673 02 91
© 2014 Biuro rachunkowe AKONTO.
Wszelkie prawa zastrzeżone.